Jump to Navigation

Digitális médiaműveltség a pedagógiában

Digitális médiaműveltség és korszerű internetes lehetőségek alkalmazása a netgeneráció oktatásában és a pedagógusok horizontális együttműködésében
30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés.
Indítási engedély száma: 100 004/149/2011.

 

A továbbképzés célja

A pedagógus szakemberek (tanárok, tanítók, intézményvezetők, munkaközösség vezetők, osztályfőnökök) kompetenciáinak fejlesztése, bővítése, amelyek segítségével hatékonyan tudják alkalmazni a Web 2.0-nak nevezett korszerű internetes jelenség-együttes lehetőségeit a mindennapi pedagógiai munkájukban, valamint pedagógusok szakmai horizontális együttműködésében.

Ezen belül:

 • Ismerjék meg az internet fejlődőséből eredő legújabb változásokat, azok tanulókra gyakorolt hatásait, az információszerzés, információ rendszerezés és információ megosztás lehetőségeit, a hálózati kommunikáció eszközeit, a digitális médiák megosztásának módjait, a hálózaton való együttműködés lehetőségeit, a digitális hálózati közösségépítés általános és szakmai eshetőségeit.
 • Legyenek képesek a megismert lehetőségek és alkalmazások közül a számukra legmegfelelőbbet kiválasztani, azokat gyakorlott módon használni az információmenedzsment, szakmai hálózati együttműködés, hálózati kommunikáció, médiamegosztás, szakmai kapcsolatépítés során.
 • Hozzáállásuk, viszonyulások pozitívan változzon meg a digitális csatornákon való együttműködés érdekében, tevékenységükben jelenjen meg a kezdeményezés, tudásmegosztás, a szakmai hálózatokban való aktív jelenlét.
 • Megszerzett kompetenciáikat (ismereteiket, készségeiket, képességeiket, beállítódásukat) motiváló módon tudják alkalmazni mindennapi nevelő és oktató munkájuk során, valamint a pedagógus kollégáikkal való horizontális együttműködésük közepette.

A továbbképzés indokoltsága
A mindennapi gyakorlat igazolja és a kutatások is bizonyítják, hogy az iskolapadban ülő digitális generáció tagjai sok időt töltenek az internet használatával, ezen idő nagy részét azonban nem hasznosan töltik el, illetve az internet fejlett lehetőségeit, a Web 2.0 eszközeit nem olyan módon használják, hogy az, fejlődésüket segítse.
Azt is be kell látnunk viszont, hogy a Web 2.0 eszközök, kommunikációs, közösségépítő, hálózati együttműködési lehetőségek, valamint az ezeket lehetővé tevő technikai eszközök úgy vannak jelen a mai általános és középiskolákban, - a gyerekek úgy használják azokat, - hogy ezzel kapcsolatban az idősebb korosztálytól szinte semmilyen felvilágosítást, útmutatást nem kaptak.
Ami még elgondolkodtatóbb, hogy a gyerekek nap mint nap úgy alkalmaznak digitális eszközöket, hogy azok igazi hasznosításával kapcsolatban az iskolarendszer bármilyen nemű hatással bírna ezekre a folyamatokra.
Amennyiben az iskola nem lesz képes már rövid távon is befolyást gyakorolni a netgenerációt jelenleg érő hatásokra, akkor e jelenség egyszerűen átlép az iskolarendszeren és az eddigi negatív módon gyakorol hatást az érintett korosztályra.
Annak érdekében, hogy a jelenlegi iskolai oktatás képes legyen pozitívan befolyásolni a gyerekek ismereteit, szokásait, kultúráját, arra van szükség, hogy számos pedagógus rendelkezzen a Web 2.0 lehetőségek használatával kapcsolatos kompetenciákkal, digitális médiaműveltséggel.

A továbbképzés rövid tartalma és módszertana
A kompetenciafejlesztő képzés a bevezető és záró részen kívül az alábbi hat tematikai egységre osztható:

 • Internet változásai és hatásai
 • Kommunikációs eszközök a hálózaton
 • Közösségépítés a hálózaton
 • Információmenedzsment
 • Médiák megosztása a hálózaton
 • Együttműködés a hálózaton

A tematikai egységek koncentrikus módon kerülnek feldolgozása.
A képzések tanfolyami részén a trénerek közvetlen segítségével találkoznak a hallgatók az egyes témakörök egyszerűbb, majd egyre fejlettebb és hasznosabb lehetőségeivel, azok gyakorlati tevékenységeivel.
A képzés módszertanával egy konstruktív tudásépítésre alkalmas tanulási környezetet biztosítunk a résztvevők számára, ezért a 30 óra tanfolyami rész mellett ajánlunk, online kommunikációt és együttműködést tartalmazó e-learning jellegű részt is.
A személyes képzési alkalmak közti - két - három hetes - időközök során a hallgatók a trénerek közvetett, online segítségével, a hallgatótársakkal kollektív munkában, a gyakorlatban használják a WEB 2.0 eszközöket, miközben elkészítik az elvárt feladatokat.

A kontakt képzési alkalmak közti tapasztalatszerző gyakorlati feladatok lehetőséget biztosítanak a beépülésre, illetve lehetővé teszik, hogy a következő kontakt képzési alkalom során megismerendő új lehetőségek már egy alkalmazott tudásra épüljenek rá.

A teljesítendő tartalmi követelmények
A továbbképzés elvégzett résztvevő:

 • Szerezzen ismereteket az internet fejlődéséről, valamint a Web 2.0 nevű jelenség-együttes sajátosságairól, oktatási alkalmazási lehetőségeiről.
 • Szerezzen ismereteket a jelenleg intézményi oktatásban részt vevő korosztály, aktuális internet használati szokásairól, közösségi és kommunikációs tevékenységeiről.
 • Ismerje fel azon pedagógiai kategóriákat (közösségbe tartozás, kommunikáció, közös tevékenység, aktivitás) amelyekre építve aktívan tudja befolyásolni tanítványai szokásait.
 • Ismerje az internetes kommunikációs technikák különböző szinkron és aszinkron formáit, és eszközeit (e-mail, levelezőlista, csevegés, fórum, blog, mikroblog).
 • Tudja kiválasztani és legyen képes alkalmazni a számára legmegfelelőbbet, a mindennapi nevelő-oktató munkában és a pedagógusok horizontális együttműködésében.
 • Ismerje az internetes közösségi hálózatépítés leggyakoribb eszközeit, azok veszélyeit és pedagógiai alkalmazhatóságát. Ismerjen meg szakmai együttműködési, közösségi hálózatépítési lehetőségeket, szakmai hálózati közösségi helyeket, közösségeket.
 • Legyen képes a különböző közösségi oldalak szolgáltatásait átlátni, tudja megkülönböztetni és használni a különböző lehetőségeket.
 • Tudjon bekapcsolódni virtuális szakmai közösségek kommunikációjába, tudjon aktívan részt venni a hálózatépítésben, hálózati tevékenységben, tudásmegosztásban.
 • Legyen jártas saját, vagy intézményi virtuális közösségi helyek kialakításában, tudja segíteni, ilyen jellegű helyi kezdeményezés megvalósítását.
 • Ismerje az internetes információmenedzsment (információszerzés, információtárolás, információ rendszerezés, információ megosztás) különböző lehetőségeit.
 • Legyen képes alkalmazni a számára legmegfelelőbbet a mindennapi nevelő-oktató munkában és a pedagógusok horizontális együttműködésében.
 • Tudjon aktuálisan megszerzett információt, információforrást megosztani tanítványaival és kollégáival. Legyen képes az általa megosztott információt tárgyszavakkal ellátni.
 • Ismerje az internetes média megosztás leggyakoribb helyeit és lehetőségeit.
 • Legyen képes alkalmazni a számára legmegfelelőbb internetes médiát a mindennapi nevelő-oktató munkában és a pedagógusok horizontális együttműködésében.
 • Tudjon különböző típusú médiákat megosztani tanítványaival és kollégáival.
 • Tudjon használni online hálózati együttműködési eszközöket, tudjon hálózaton együttműködő közösségben, online módon közös dokumentumokat készíteni.
 • Legyen képes tanulóival közösen wiki-, média-, dokumentumkészítő alkalmazásokat, gyűjteményeket alkalmazni a tanulási folyamatban.
 • Ismerjen szinkron és aszinkron módon használható webes oktatási eszközöket és alkalmazásokat, tudja azokat beépíteni mindennapi nevelő-oktató munkájába.
 • Rendelkezzen olyan kompetenciákkal, melyek segítségével, tanítványait be tudja vonni az internetes hálózaton működő tanulási környezetek használatába, aktívan be tud kapcsolódni különböző pedagógiai témákban alakult virtuális pedagógus közösségekbe, illetve maga is létre tud hozni ilyeneket.

Az ismeretek számonkérésének módja
A megszerzett kompetenciákat a résztvevők
   1. egy önállóan elkészített elektronikus portfolióval,
valamint
   2. egy konkrét pedagógiai megoldás kidolgozásával
prezentálják.

A résztvevők képzés során folyamatosan készülő portfolióban bemutatják a tanult technikákat, a megismert és használt interaktív közösségi helyeket, a megvalósított tevékenységüket.
A képzés végén egy konkrét nevelési-oktatási feladat megoldását, vagy pedagógiai horizontális együttműködési forma kidolgozását várjuk el a résztvevőktől.
A kidolgozott módszerben, legalább 3 db, tanult interaktív alkalmazást kell használniuk a résztvevők kommunikációjának, hálózati együttműködésének, tudásmegosztásának segítésére.

Segédanyagok

 

Kötelező irodalom

A fontosságuk miatt itt is felsoroljuk, de a Hallgatói segédanyagban is megtalálható

 

Ajánlott irodalom

A Hallgatói segédanyagban megtalálható

A felső kép forrása

Az alsó kép forrása

 Main menu 2

by Dr. Radut.